Hirtshalsfisk.dk
Vedtægter

Navn, hjemsted & formål
§ 1.
Foreningens navn er "HIRTSHALS FISKEEKSPORTØRFORENING", og hjemstedet er Hirtshals Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i erhvervspolitiske spørgsmål, herunder at forestå forhandlinger med offentlige myndigheder, organisationer og kontakt til medierne.

Foreningen optræder endvidere som arbejdsgiverrepræsentant overfor arbejdstagerorganisationer for de af foreningens medlemmer, som også tilmelder sig denne afdeling, og indgår med bindende virkning for disse medlemmer overenskomst med arbejdstagerorganisationer og forestår anden kontakt til disse.

Medlemsforhold
§ 3.
Som medlemmer af foreningen kan optages selvstændige virksomheder i fiskebranchen og selvstændige virksomheder med tilknytning til handel med og forarbejdning af fisk. Virksomheden skal have forretningssted i Hirtshals Kommune.

Optagelse i foreningen sker ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Såfremt en virksomhed nægtes optagelse kan den optagelsessøgende fordre ansøgningen efterprøvet af førstkommende ordinære generalforsamling.

Udmeldelse af foreningen finder sted skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til regnskabsårets udgang.

Udmeldelse af foreningens arbejdsgiverafdeling finder sted skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til den 30. november.

Kontingentet for indeværende regnskabsår fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og indbetales til foreningen senest 1. maj. Ved indmeldelse betales udover kontingent et indmeldelsesgebyr, som ligeledes fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan fastsætte og opkræve særskilt gebyr for de af foreningens medlemmer, som er tilmeldt foreningens arbejdsgiverafdeling.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.

Bestyrelse
§ 4.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår hvert år mindst halvdelen af medlemmerne. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger blandt medlemmerne en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er tilstede. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder bestyrelsessuppleanten.

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft eller anden assistance.

Generalforsamling
§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 1. februar til 1. april.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde inden 15. januar.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder særskilt regnskab for arbejdsgiverafdelingen, til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Fastsættelse af årskontingent og indmeldelsesgebyr.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad og ved brev til hvert enkelt medlem. Ved ordinær generalforsamling er indkaldelsesvarslet mindst 14 dage, og ved ekstraordinær generalforsamling er indkaldelsesvarslet mindst 8 dage.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Til beslutning om ændring i foreningens vedtægter og til opløsning af foreningen kræves dog, at forslag vedtages med mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændring og opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Tegning/hæftelse
§ 6.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelses med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskab og revision
§ 7.
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.

Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør såvidt muligt være rentebærende.

...ooo0ooo...

Således vedtaget på generalforsamling den 5. marts 1942.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 28. november 1949.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 25. februar 1967.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 21. februar 1984.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 23. marts 1999.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 8. februar 2003.

Copyright © Hirtshals Fiskeeksportørforening
Medlemmer/
Members

Arne Nielsen Fiskeeksport A/S
+45 96567200

Brdr. Schlie's Fiskeeksport A/S
+45 98945777

Chr. Østergaard Fiskeeksport
+45 98941192

Chrisfish Hirtshals
+45 98942311

Claus Sørensen A/S
+45 98941566

Dan Prawn A/S
+45 99563000

Elite Seafood A/S
+45 98945644

Gaardboe's Fiskehandel
+45 98941093

Heide Fiskeeksport A/S
+45 98942055

Keka Fisk Aps
+45 98942699

Maran Seafood A/S
+45 98945422

Maresco A/S
+45 98946565

N. O. Hausgaard Fiskeeksport A/S
+45 98942188

Nigra Fiskeeksport A/S
+45 98941988

Nordic Seafood A/S
+45 98941533

Nordjydsk Fiskefoder A.m.b.a
+45 98944933

Nyfrost Hirtshals A/S
+45 98943011

O. H. Fiskeeksport A/S
+45 98943977

Rahbek Filet A/S
+45 98944200

Seawell Hirtshals A/S
+45 98942722

Skagerak Fiskeeksport A/S
+45 98941100

Thorfisk Trading A/S
+45 98945599

Tip-Top Fiskeindustri A/S
+45 98941555

Vandkrog Fisk
+45 98943377